Computing Science

Congratulations to the following graduate students, who have been recognized with 2020 Graduate Student Teaching Awards:

Alan Yong

Batyr Nuryyev

Daniel Chui

Douglas Rebstock

Joshua Teitz

Kristen Newbury

Madi Zhanbyrtayev

Matthew Schelegel

Shrimanti Ghosh

Shupei Zhang
Tianyu Zhang