Senior Fellows

Name
Philip Calvert
Senior Fellow
Susan Gregson
Senior Fellow
Mark Kruger
Senior Fellow
Harvey Locke
Senior Fellow, Nature and Environment
Ron MacIntosh
Senior Fellow & Representative, Ottawa Chapter
Olga Alexeeva
Senior Fellow
Andrew Pickford
Senior Fellow
Guy Saint-Jacques
Senior Fellow
Yves Tiberghien
Senior Fellow