Witnessing the War in Ukraine: Vectors of Reflection, Practices of Documentation

Group photo of 2022 Summer Institute participants

witnessing-the-war-2023.jpg
Summer Institute
12-16 June, 2023 - Krakow, Poland

In response to the unfolding humanitarian trauma caused by the Russian full scale invasion of Ukraine launched on 24 February 2022, researchers in humanities and social sciences have stepped forward and engaged in active collection of evidence and testimonies. The war in Ukraine is so far the most well-documented modern military conflict, which poses a range of questions and challenges. What are the ethical implications of this ‘rapid scholarly response’ to the war? How do researchers conceive of and partake in fieldwork in these times? What does witnessing imply under current circumstances? How has witnessing been facilitated, framed, instrumentalized and reflected upon on various scales and in different contexts? We see it as our professional and ethical obligation to continue the initiative we introduced last year to further facilitate the exchange of the academic expertise in oral history, ethnography, interview research and research of witness literature, and share knowledge with a broad and evolving community of practitioners working in various local settings. 

WWSI 2023 will build on the success of the previous Summer Institute and will expand its focus to allow war testimony documentarians—scholars and community-based researchers, oral historians and journalists, writers and performers—to reflect on their work. The goal of our second institute is to formulate key conceptual issues concerning the praxis and ethics of wartime research, as well as create a new transnational research network connecting researchers, activists and creative individuals involved in the collection of testimonies of the war.

We invite researchers and documentarists utilizing interviewing methods in their research on the unfolding war in Ukraine to apply for our Summer Institute for an in-depth exchange of ideas and expertise on how to do such research and work with testimonials in ethically responsible and methodologically sound ways.

What to expect

Over the course of five days, invited presenters and participants will engage in a series of presentations and workshops examining current trends in scholarly and creative reflections on witnessing the war in Ukraine. Invited speakers and faculty will lead such discussions focusing on witnessing the war and reflecting on its impact via various media, scholarly and creative practices, including film, theater, journalism, ethnography and autoethnography, oral history and storytelling. Invited participants will be offered opportunities to discuss their work with other members of the institute.

The Summer Institute will be held in person in Krakow, Poland. The working language of the Institute is English. There is no tuition for the Summer Institute and no credit is offered, but participants can request a certificate of participation. Accommodation and meals will be covered for those invited to attend and travel costs may be reimbursed pending funding.

View program

Applications are closed.

Organizers

Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Canada

Lund University, Sweden

Huculak Chair in Ukrainian Culture and Ethnography, University of Alberta, Canada

Ukrainian Oral History Association, Ukraine

Institute of Sociology, Jagiellonian University, Poland

Polish Oral History Association, Poland

Dobra Wola Foundation, Poland

Riksbankens Jubileumsfond, Sweden

Konrad-Adenauer-Stiftung Warsaw, Poland


For more information contact: wwsi2023@ualberta.ca


Свідчення війни в Україні:
вектори рефлексії, практики документування

witnessing-the-war-2023.jpg

Літній інститут

12-16 червня 2023 року - Краков, Польща

У відповідь на гуманітарну травму, спричинену російським повномасштабним вторгненням в Україну, розпочатим 24 лютого 2022 року, дослідники гуманітарних і соціальних наук зробили крок вперед і долучилися до активного збору доказів і свідчень. Війна в Україні наразі є найбільш добре задокументованим сучасним військовим конфліктом, який ставить низку запитань і викликів. Які етичні наслідки цього «швидкого реагування» на війну? Як дослідники переглядають польову роботу в наш час? Що насправді означає свідчення за нинішніх обставин? Як це було започатковано, оформлено, інструменталізовано та відображено в різних масштабах і в різних контекстах?

Ми вважаємо нашим професійним та етичним обов’язком продовжувати ініціативу, яку ми запровадили минулого року, для сприяння обміну академічним досвідом в галузі усної історії, етнографії, дослідженнях, що базуються на інтерв’ю, та дослідженнях літератури свідчень, а також ділитися знаннями зі спільнотою практиків, які працюють у різних локальних умовах.

Літній інститут у 2023 році спиратиметься на успіх попереднього Літнього інституту та розширить свою спрямованість, щоб дозволити документалістам, які розповідають про війну — науковцям і громадським дослідникам, усним історикам і журналістам, письменникам і митцям — порефлексувати над своєю роботою. Метою нашого другого інституту є формулювання ключових концептуальних питань, що стосуються практики та етики досліджень у воєнний час, а також створення нової транснаціональної дослідницької мережі, яка об’єднає дослідників, активістів та творчих особистостей, залучених до збору свідчень війни.

Ми запрошуємо дослідників, які використовують методи інтерв’ю у своїх дослідженнях війни в Україні, подати заявку на Літній інститут для поглибленого обміну ідеями та досвідом щодо того, як проводити таке дослідження та працювати зі свідченнями етично відповідально і методологічно обґрунтовано.

Протягом п’яти днів запрошені доповідачі та учасники візьмуть участь у низці презентацій та воркшопів, присвячених актуальним тенденціям наукових і творчих рефлексій щодо свідчень війни в Україні. Запрошені спікери та викладачі проведуть дискусії, зосереджуючись на свідченнях війни та рефлексіях про їх вплив через різні медіа, наукові та творчі практики, включаючи кіно, театр, журналістику, етнографію та автоетнографію, усну історію та сторітелінг. Запрошеним учасникам буде запропоновано можливість обговорити свою роботу з іншими учасниками інституту.

Літній інститут буде проходити в Кракові, Польща. Робоча мова Інституту – англійська. Навчання в Літньому інституті безкоштовне, кредити за участь не пропонуються, але учасники можуть запросити сертифікат. Запрошеним учасникам буде забезпечено проживання та харчування, а витрати на проїзд можуть бути відшкодовані в разі фінансування.

Ознайомитися з програмою

Прийом заявок завершено.

Організатори

Канадський інститут українських студій, Альбертський університет, Канада

Лундський університет, Швеція

Кафедра української культури та етнографії, Альбертський університет, Канада

Українська асоціація усної історії, Україна

Інститут соціології Ягеллонського університету, Польща

Польська асоціація усної історії, Польща

Фундація Добра Воля, Польща 

Ювілейний фонд Ріксбанку, Швеція

Фонд Конрада Аденауера Варшава, Польща

За детальнішою інформацією звертайтеся: wwsi2023@ualberta.ca