Graduate Students

Sarah Abu Fadaleh, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Sadowski

Hamdah Al Nebaihi, PhD Candidate
Supervisor: Dr. Brocks

Mohammed Alqahtani, Msc Candidate
Supervisor: Dr. El-Kadi

Daniela Amaral Silva, PrPhD Candidate
Supervisor: Dr. Loebenberg

Heba Aref, PhD Candidate
Supervisor: Dr. Guirguis

Amir Asgari, PhD Candidate
Supervisor: Dr. Jurasz

Katherine Babyn, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Yuksel

Rui Chen, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Baraket

Mahmoud Elghiaty, PhD Candidate
Supervisor: Dr. El-Kadi

Ahmed Darwesh Essa, PrPhD Candidate
Supervisor: Dr. Seubert

Amanda Greenwell, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Ussher

Rahmat Hidayat, MSc Candidate
Supervisor: Dr. El-Kadi

Omowumi Ololade Idowu, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Makhinova

Fadumo Isse, MSc Candidate
Supervisors: Dr. El-Kadi, Dr. Mahmoud

Kristi Lockhart Jamieson, PrPhD Candidate
Supervisor: Dr. Seubert

Hedieh Keshavarzbahaghighat, PhD Candidate
Supervisor: Dr. Seubert

Daniel Meenakshi Sundaram, PrPhD Candidate
Supervisors: Dr. Uludag, Dr. El-Kadi

Parnian Mehinrad, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Lavasanifar

Farang Mosa, PhD Candidate
Supervisors: Dr. El-Kadi

Javiera Navarrete Martinez, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Hughes

Diva Niaz, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Necyk, Dr. Simpson

Muberra Oksuz, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Yuksel

Damilola Olufemi-Yusef, PrPhd Candidate
Supervisors: Dr. Guirguis

Shamima Parvin, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Brocks

Harunur Rashid, PrPhD Candidate
Supervisor: Dr. Siraki

Yan Rong, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Kiang

Sams Sadat, PrPhD Candidate
Supervisors: Dr. Lavasanifar, Dr. Weinfeld

Christina Saed, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Ussher

Sherif Shoieb, PrPhD Candidate
Supervisor: Dr. El-Kadi

Yashita Singh, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Kiang

Deanna Sosnowski, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Seubert

Yeon (Lindsay) Suh, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Siraki

Yasser Tabana, PrPhD Candidate
Supervisors: Dr. Barakat, Dr. Siraki

Antonio Vega Medina, PhD Candidate
Supervisor: Dr. Velazquez

Benjamin Wajda, MSc Candidate
Supervisor: Dr. Doschak

Sang Zhu, MSc Candidate
Supervisors: Dr. Kiang